PROJEKTY

Fundacja realizuje projekt "Romska Akademia Społeczna". Skupiamy się w nim na aktywizacji społeczno-zawodowej członków społeczności romskiej oraz edukację dzieci i dorosłych z otoczenia społecznego Romów. W ramach projektu zorganizowane zostaną też warsztaty dla dzieci w szkołach z zakresu edukacji międzykulturowej.

Fundacja DIALOG realizuje projekt "Kącik Malucha", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PIECZA ZASTĘPCZA

"Odkrywamy nowe smaki” - w ramach projektu odbędą się warsztaty kulinarne: „Jak jeść smacznie i zdrowo” dla opiekunów i wychowanków z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domów dziecka. Będą to zajęcia podczas, których uczestnicy poznają tajniki zdrowego żywienia dostosowanego Jednocześnie rozwiną praktyczne umiejętności związane z przygotowywaniem różnorodnych potraw.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach grup wsparcia. Pierwsze spotkanie dla rodzin zastępczych niespokrewnionych, zawodowych rodzin zastępcych i rodzinnych domów dziecka 11 września poprowadzi Pani Elżbieta Dallemura. Grupę wsparcia dla rodzin zatsępczych spokrewnionych poprowadzi Paweł Niewodowski - pierwsze spotkanie 13 września.

Proponowane warsztaty są formą konsultowania swojej praktyki zawodowej na poziomie ogólnym z konkretnymi sytuacjami i problemami.

WIELOKULTUROWOŚĆ

Fundacja DIALOG zaprasza na bezpłatny, 80-godzinny kurs języka polskiego jako obcego dla początkujących. Kurs adresowany jest do cudzoziemców legalnie przebywających na terytorium Polski, posiadających prawo do minimum 12-miesięcznego pobytu (wyłączając uchodźców oraz osoby w procedurze o nadanie statusu uchodźcy).

  • Kluczowym punktem akcji „Czym chata bogata – obiad nie tylko Polski” jest spotkanie polskich rodzin lub osób samotnych i cudzoziemców przy wspólnym obiedzie. Jedna z rodzin lub osób przygotowuje obiad w domu i zaprasza drugą stronę do siebie. Wszystkie spotkania odbywają się tego samego dnia, w niedzielę, 22 listopada 2015. Spotkanie przedstawicieli dwóch narodowości w jednym domu jest bardzo skutecznym sposobem na osiągnięcie lepszej integracji migrantów ze społecznością lokalną, a poprzez to tworzenie nowych przyjaznych stosunków.

  • Fundacja realizuje Wolontariat Europejski od 2009 roku. Dominującym działaniem podejmowanym przez pracowników Fundacji jest koordynacja projektów skierowanych do dzieci uchodźców mieszkających w Ośrodkach dla Cudzoziemców w Białymstoku i w Czerwonym Borze. Wolontariusze pracują w przedszkolach dla dzieci uchodźczych, prowadzą zajęcia edukacyjne, bawią się, organizują im czas wolny.

Partnerzy