PROJEKTY

Rozpoczynamy realizację projektu "Romska Akademia Społeczna". Obejmuje on dwa główne kierunki działania: aktywizację społeczno-zawodową członków społeczności romskiej oraz edukację dzieci i dorosłych z otoczenia społecznego Romów. W ramach projektu zorganizowane zostaną też warsztaty dla dzieci w szkołach z zakresu edukacji międzykulturowej.

Fundacja DIALOG oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na seminarium pt.: „Edukacja dzieci cudzoziemskich”. Seminarium jest pokłosiem realizowanego przez Fundację DIALOG 3-letniego projektu „Szkoła Różnorodności”. W trakcie spotkania zaprezentujemy główne działania realizowane na terenie białostockich szkół oraz różnorodne kwestie związane z nauczaniem dzieci uchodźców.

PIECZA ZASTĘPCZA

"Odkrywamy nowe smaki” - w ramach projektu odbędą się warsztaty kulinarne: „Jak jeść smacznie i zdrowo” dla opiekunów i wychowanków z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domów dziecka. Będą to zajęcia podczas, których uczestnicy poznają tajniki zdrowego żywienia dostosowanego Jednocześnie rozwiną praktyczne umiejętności związane z przygotowywaniem różnorodnych potraw.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach grup wsparcia. Pierwsze spotkanie dla rodzin zastępczych niespokrewnionych, zawodowych rodzin zastępcych i rodzinnych domów dziecka 11 września poprowadzi Pani Elżbieta Dallemura. Grupę wsparcia dla rodzin zatsępczych spokrewnionych poprowadzi Paweł Niewodowski - pierwsze spotkanie 13 września.

Proponowane warsztaty są formą konsultowania swojej praktyki zawodowej na poziomie ogólnym z konkretnymi sytuacjami i problemami.

WIELOKULTUROWOŚĆ

Serdecznie zapraszamy na cykl szkoleniowy „Akademia Edukacji Międzykulturowej” organizowany przez Fundację Edukacji i Twórczości. Zajęcia w ramach Akademii mają przygotować uczestników do samodzielnego tworzenia oraz prowadzenia zajęć i projektów międzykulturowych. W ramach Akademii zrealizowane zostaną zajęcia dotyczące metodyki edukacji międzykulturowej, pracy z grupą zróżnicowaną kulturowo, roli różnic kulturowych w procesie wzajemnego poznawania się oraz realizacji projektów międzykulturowych.

  • Rozpoczęliśmy kampanię społeczną "Białystok. Tradycyjnie wielokulturowy". Celem jest budowanie dialogu międzykulturowego pomiędzy cudzoziemcami i białostoczanami.

  • Fundacja realizuje Wolontariat Europejski od 2009 roku. Dominującym działaniem podejmowanym przez pracowników Fundacji jest koordynacja projektów skierowanych do dzieci uchodźców mieszkających w Ośrodkach dla Cudzoziemców w Białymstoku i w Czerwonym Borze. Wolontariusze pracują w przedszkolach dla dzieci uchodźczych, prowadzą zajęcia edukacyjne, bawią się, organizują im czas wolny.

Partnerzy